transferMe­to­da prze­zna­czo­na głów­nie do na­dru­ków wie­lo­ko­lo­ro­wych na pro­duk­tach tek­styl­nych. Po­le­ga na na­ło­że­niu pro­jek­tu na pa­pie­ro­wy no­śnik, na­stęp­nie za po­mo­cą pra­sy na wy­bra­ną po­wierzch­nię. Gwa­ran­cją uzy­ska­nia po­żą­da­ne­go ko­lo­ru jest bia­ły pod­druk. Wska­za­ne po­da­nie ko­lo­ry­sty­ki w Pan­to­ne.