sublimacjaMe­to­da zna­ko­wa­nia po­zwa­la­ją­ca na­nieść na ga­dżet du­żą licz­bę ko­lo­rów, ale rów­nież zdję­cia i przej­ścia to­nal­ne. Na­druk moż­na wy­ko­nać dwu­stron­nie bez prze­bi­cia ko­lo­rów. Tą me­to­dą naj­czę­ściej zna­ko­wa­ne są smy­cze re­kla­mo­we. Dla zdjęć wska­za­ne po­da­nie ko­lo­ry­sty­ki w CMYK, dla po­zo­sta­łych na­dru­ków Pan­to­ne.