Spe­cja­li­zu­je­my się w fo­to­gra­fii re­kla­mo­wej i pro­duk­to­wej oraz se­sjach z udzia­łem mo­de­lek i mo­de­li. Fo­to­gra­fią zaj­mu­je­my się kom­plek­so­wo, po­cząw­szy od kre­acji, przez aran­ża­cję pla­nu po wy­ko­na­nie i pro­fe­sjo­nal­ną ob­rób­kę zdjęć.
W na­szej ofer­cie znaj­dziesz: zdję­cia re­kla­mo­we na po­trze­by ma­te­ria­łów re­kla­mo­wych, fo­to­gra­fię pro­duk­to­wą, fo­to­re­la­cje z kon­fe­ren­cji i even­tów fir­mo­wych, fo­to­gra­fię biz­ne­so­wą, zdję­cia wnętrz, fil­my kor­po­ra­cyj­ne i wie­le in­nych.
Przy­kła­do­we re­ali­za­cje do­stęp­ne są w za­kład­ce port­fo­lio. W celu otrzy­ma­nia ofer­ty za­chę­ca­my do sko­rzy­sta­nia z for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go lub kon­tak­tu te­le­fo­nicz­ne­go.

 

Fo­to­gra­fią zaj­mu­je­my się od prze­szło 11 lat. Po­sia­da­my du­że do­świad­cze­nie w fo­to­gra­fii re­kla­mo­wej, po­par­te współ­pra­cą z wie­lo­ma klien­ta­mi z Pol­ski oraz za­gra­ni­cy. Wy­ko­na­li­śmy ty­sią­ce zdjęć wy­ko­rzy­sty­wa­nych i pu­bli­ko­wa­nych w pra­sie i In­ter­ne­cie, fol­de­rach i ka­ta­lo­gach re­kla­mo­wych, ma­te­ria­łach fir­mo­wych, re­kla­mach te­le­wi­zyj­nych i bil­l­bo­ar­dach.Portfolio to zaledwie mały fragment naszego dorobku, który każdego dnia powiększa się o nowe, fantastyczne realizacje.

Studio graficzne EBLIS

Doskonałe ujęcie, umiejętność wydobycia szczegółu, finezyjna gra świateł oraz ciekawe ustawienie planu – to tylko niektóre elementy współtworzące idealną fotografię marketingową. Profesjonalne studio graficzne, które prowadzimy, jest w stanie podjąć się przygotowania i przeprowadzenia sesji. Dysponując nowoczesnym sprzętem, wiedzą i umiejętnościami, a także ciekawym pomysłem na innowacyjne kampanie marketingowe, możemy uczestniczyć w budowaniu niepowtarzalności wielu marek. Na sprawne funkcjonowanie naszego studia graficznego pracują nie tylko fotografowie, ale również pozostali specjaliści (m.in. fryzjerzy, styliści), z których wsparcia warto skorzystać.

 

PopThumb 1

PopThumb 2

PopThumb 3

PopThumb 4

PopThumb 5

PopThumb 6

PopThumb 7

PopThumb 8

PopThumb 9

 
 

Na­sze stu­dio jest do­sko­na­le wy­po­sa­żo­ną pra­cow­nią, w któ­rej każ­dy fo­to­graf i fil­mo­wiec po­czu­je przy­pływ kre­atyw­nej ener­gii. W na­szych go­ścin­nych pro­gach po­wsta­ją se­sje zdję­cio­we, cie­ka­we oraz na­gra­nia fil­mo­we. Od­by­wa­ją się tu tak­że szko­le­nia, im­pre­zy, warsz­ta­ty i ak­cje ar­ty­stycz­ne.

Na wyposażeniu studia znajdują się:

  • Lampy (błysk)
  • Lampy (światło stałe)
  • Modyfikatory światła
  • Tła kartonowe
  • Tła polipropylenowe
  • Akcesoria fotograficzne
  • Meble
  • Wiele innych przydatnych w studio drobiazgów

Dys­po­nu­je­my ba­zą sty­li­stów, wi­za­ży­stów, fry­zje­rów oraz sce­no­gra­fów, któ­rych śmia­ło mo­że­my po­le­cać do każ­dej pro­duk­cji. Prze­strzeń o wy­so­ko­ści pra­wie 4 me­trów, po­zwa­la re­ali­zo­wać do­wol­ne po­my­sły. Je­ste­śmy w sa­mym ser­cu Ślą­ska. Wszyst­kich ama­to­rów fo­to­gra­fii go­rą­co za­pra­sza­my do sie­bie.

 
PageLines