gadżety reklamowe

Za­pra­sza­my do ko­rzy­sta­nia z na­szych ka­ta­lo­gów ga­dże­tów. Pre­zen­tu­je­my Pań­stwu kil­ka ko­lek­cji, po­śród któ­rych każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie. Po­szcze­gól­ne pro­duk­ty po­se­gre­go­wa­ne są te­ma­tycz­nie, co znacz­nie uła­twia szyb­kie od­szu­ka­nie od­po­wied­nie­go pro­duk­tu, ta­kie roz­wią­za­nie uła­twia rów­nież pra­cę oso­bom za­trud­nio­nym w dzia­łach mar­ke­tin­gu i pro­mo­cji. W ra­zie za­po­trze­bo­wa­nia na nie­stan­dar­do­we ga­dże­ty – za­pra­sza­my do kon­tak­tu bez­po­śred­nio z na­szym dzia­łem ob­słu­gi klien­ta.

 

katalog
MOB

przejdź do katalogu on-line

Idealne upominki, aby wyeksponować Twoje logo. Niespotykana oferta codziennych, praktycznych upominków, które sprawią, że Twoja marka zostanie zauważona.

 

katalog
More than Gifts

przejdź do katalogu on-line

Znajdziesz tu zarówno bestsellery, produkty praktyczne, jak i artykuły zabawne, wszystkie na czasie.

 

katalog
ROYAL DESIGN

przejdź do katalogu on-line

Ar­ty­ku­ły pro­mo­cyj­ne, upo­min­ki i ga­dże­ty re­kla­mo­we i wie­le wie­le in­nych pro­duk­tów w przy­stęp­nych ce­nach.

 

katalog BLUE
COLLECTION

przejdź do katalogu on-line

Ka­ta­log ga­dże­tów re­kla­mo­wych „na każ­dą oka­zję”” Po­nad 1000 pro­duk­tów po­gru­po­wa­nych w ośmiu dzia­łach te­ma­tycz­nych, 140 no­wo­ści, roz­bu­do­wa­na ofer­ta ar­ty­ku­łów pi­śmien­ni­czych, nowa se­ria kub­ków ter­micz­nych, pa­mię­ci usb, po­wer­ban­k’ów oraz wie­le in­nych.

 

katalog
AVENUE

przejdź do katalogu on-line

Nie­zwy­kle prze­my­śla­ny wy­bór wy­so­kiej ja­ko­ści upo­min­ków od zna­nych ma­rek, ta­kich jak Par­ker, Wa­ter­man, Ja­mie Oli­ver, Bal­ma­in, Thu­le, Mark­sman, Ele­va­te. Ave­nue to wy­so­kie stan­dar­dy dla pro­duk­tów i ob­słu­gi.

 

katalog
TOPS

przejdź do katalogu on-line

W na­szej ofer­cie moż­na zna­leźć ide­al­ne ar­ty­ku­ły pro­mo­cyj­ne na każ­dą oka­zję, ostre no­że, za­baw­ne ze­ga­ry, nie­sa­mo­wi­cie uro­cze ar­ty­ku­ły biu­ro­we, wspa­nia­łych to­wa­rzy­szy po­dró­ży, prak­tycz­ne bre­lo­ki oraz fan­ta­sty­cz– ne ar­ty­ku­ły do spę­dza­nia cza­su wol­ne­go.

 

katalog
LABEL

przejdź do katalogu on-line

Nie­zwy­kle prze­my­śla­ny wy­bór wy­so­kiej ja­ko­ści upo­min­ków od zna­nych ma­rek, ta­kich jak Par­ker, Wa­ter­man, Ja­mie Oli­ver, Bal­ma­in, Thu­le, Mark­sman, Ele­va­te. Ave­nue to wy­so­kie stan­dar­dy dla pro­duk­tów i ob­słu­gi.

 

katalog
BULLET

przejdź do katalogu on-line

Bul­let ofe­ru­je sze­ro­ką ga­mę pro­duk­tów pro­mo­cyj­nych w kon­ku­ren­cyj­nych ce­nach, za­pro­jek­to­wa­nych tak, by ła­two by­ło do­sto­so­wać je do po­trzeb klien­ta.

 

katalog
KAHLA

przejdź do katalogu on-line

Nowością w tegorocznym wydaniu katalogu jest pozycja wyjątkowej porcelany z aksamitną, miękką powierzchnią nadruku. Trójwymiarowa, opatentowana struktura jest izolacją ciepła, tłumi hałas i kusi by dotknąć.

 

BRAND AND SWEETS

przejdź do strony www

Bogaty wybór słodyczy firmowych: czekoladek, bombonierek, ciasteczek, cukierków, lizaków, herbat, kaw oraz spersonalizowanych opakowań dedykowanych pod różnego rodzaju okazje np. Walentynki, czy Święta Bożego Narodzenia.

 

katalog
REFLECTS

przejdź do katalogu on-line

Kre­atyw­ny pro­dukt to pro­dukt sper­so­na­li­zo­wa­ny. Na in­dy­wi­du­al­ne ży­cze­nie klien­ta zmie­nia się jego wy­da­nie – kształt, roz­miar, wy­cię­cie oraz na­druk. Zmie­nia­ją się tak­że do­dat­ki i wy­peł­nie­nia. Dzię­ki tym moż­li­wo­ściom każ­dy spo­śród kre­atyw­nych pro­duk­tów po­ka­zu­je swo­je nowe ob­li­cze i w nie­po­wta­rzal­ny spo­sób wy­róż­nia mar­kę­.

 

katalog
COOL

cool2016

przejdź do sklepu on-line

Spe­cjal­na ko­lek­cja pro­dut­ków, któ­re wnio­są ko­lo­ry w co­dzien­ność ży­cia i pod­kre­ślą barw­ność moż­li­wo­ści w biz­ne­sie – do­sko­na­ły mix pro­duk­tów ga­dże­to­wych i pre­zen­to­wych. Po­nad 3700 po­my­sło­wych pre­zen­tów w ko­lo­rach tę­czy. Moż­li­wość spraw­dza­nia sta­nów ma­ga­zy­no­wych.

 

techniki znakowania gadżetów

laser

Projekt wypalany jest na przedmiocie wykonanym z metalu, drewna, skóry lub szkła.

więcej

tampondruk

Projekt umieszcza się na kliszy, z której potem przenoszony jest za pomocą stempla na...

więcej

sitodruk

Metoda znakowania dedykowana wyłącznie do gadżetów
o powierzchni płaskiej.

więcej

transfer

Metoda przeznaczona głównie do nadruków wielokolorowych na produktach tekstylnych.
więcej

tłoczenie

Polega na naniesieniu logotypu na gadżet przy pomocy metalowej kliszy.
więcej

sublimacja

Metoda znakowania pozwalająca nanieść na gadżet dużą liczbę kolorów, ale również zdjęcia...

więcej

haft

Metoda polegająca na wyszywaniu logotypu na wybranej powierzchni tekstylnej.

więcej

transfer na ceramice
- kalkomania

Nadruk wykonywany jest na produkcie a następnie wypalany w temperaturze ok.800°C.

więcej

naklejka epoksydowa

Metoda w której na naklejkę z projektem nakłada się „kroplę” epoksydową...

więcej

 
PageLines