Systemy wystawiennicze

Za­pra­sza­my do sko­rzy­sta­nia z na­szych usług w za­kre­sie re­ali­za­cji zle­ceń zwią­znych z pro­jek­to­wa­niem i pro­duk­cją sys­te­mów wy­sta­wien­ni­czych ta­kich jak: rol­lu­p’y, ścian­ki, lady, sto­iska, sto­ja­ki, ma­te­ria­ły P.O­.S, fla­gi i rol­lu­p’y ze­wnętrz­ne oraz wy­dru­ki wiel­ko­for­ma­to­we na po­trze­by tar­gów, de­gu­sta­cji, kon­fe­ren­cji lub in­nych wy­da­rzeń Two­jej fir­my, pod­czas któ­rych ko­niecz­na jest pre­zen­ta­cja usług lub pro­duk­tów Two­jej fir­my w es­te­tycz­ny i pro­fe­sjo­nal­ny spo­sób.

 

rollup'y

SPEED

X-BANNER

4-screen

Pole system

ścianki

Expo Magnetic

Supreme Promo

Soft Image

Qubis

Modern

Tower

lady

Exclusive

Exclusive II

Supreme

Premium Case

Soft Image Counter

stoiska degustacyjne

Luxstand

Lada prezentacyjna Qubis

Stoisko Promotor

stojak na ulotki

materiay P.O.S.

Listwy napółkowe

Plecak z masztem

Regały plastikowe

Potykacze

Pylon podświetlany

Systemy zewnętrzne

Outdoorstand

Systemy flagowe

Arena

Xbaner zewnętrzny

PageLines