naklejka_epoksydowaMe­to­da w któ­rej na na­klej­kę z pro­jek­tem na­kła­da się „kro­plę”” epok­sy­do­wą two­rzą­cą prze­źro­czy­stą, wy­pu­kłą po­wierzch­nię na­da­ją­cą na­klej­ce efekt trój­wy­mia­ru. Wska­za­ne po­da­nie ko­lo­ry­sty­ki CMYK.