odzież reklamowa

Je­śli szu­kasz do­brej ja­ko­ści odzie­ży re­kla­mo­wej, pro­mo­cyj­nej lub odzie­ży ro­bo­czej, któ­ra za­pew­ni Two­im pra­cow­ni­kom kom­fort i bez­pie­czeń­stwo pra­cy, sko­rzy­staj z na­szej ofer­ty. Sze­ro­ka gama pro­duk­tów ta­kich jak, ko­szul­ki, po­lów­ki, kurt­ki, wia­trów­ki, so­fst­shel­l-e, blu­zy, swe­try, ko­szu­le, po­la­ry, odzież ro­bo­cza, pro­mo­cyj­na, odzież spor­to­wa czy ubra­nia dla ga­stro­no­mii. Wszyst­ko znaj­dziesz w przej­rzy­stych ka­ta­lo­gach, w któ­rych znaj­du­je się wie­le pro­po­zy­cji z wie­lu zna­nych ma­rek mie­dzy in­ny­mi ta­kich jak:: B&C, Fru­it of the loom, Sted­man, Rus­sel, Sla­zen­ger, Ha­nes i wie­le in­nych.

 

Cor­po­ra­te­sty­le to naj­lep­sza od­po­wiedź na Pań­stwa po­trze­by. Ko­lek­cja za­wie­ra pro­po­zy­cje na każ­dą po­rę roku. Po­la­ry na wio­sen­ne ka­pry­sy, ko­szul­ki na let­nie upa­ły, so­ft­shel­le na je­sien­ne plu­chy, a na­wet czap­ki na zi­mo­we mro­zy. Ko­lek­cja daje wy­bór spo­śród wie­lu zna­nych ma­rek, mię­dzy in­ny­mi: B&C, Fru­it of the loom, Sted­man, Rus­sel, Sla­zen­ger, Ha­nes

 

Na La­bel skła­da­ją się pro­mo­cje i moda. La­bel to cał­ko­wi­cie nowa gama pro­duk­tów od wy­god­nych ciu­chów na co­dzień, po po­nad­cza­so­wą odzież spor­to­wą. Odzież i do­dat­ki, któ­re za­spo­ko­ją wie­le gu­stów, od US Ba­sics w kon­ku­ren­cyj­nych ce­nach, po­przez spor­to­wą li­nię Sla­zen­ger w sty­lu vin­ta­ge, aż po naj­now­szą li­nię odzie­ży dla lu­dzi ak­tyw­nych – Ele­va­te.

 

haft

Haft komputerowy charakteryzuje się najwyższą jakością i trwałością oraz ekskluzywnym wyglądem.

więcej

druk plastizolowy

Wysokiej jakości trwały rezultat zdobienia jest otrzymywany przez druk farbami plastizolowymi.

więcej

Transfer

Technika ta umożliwia naniesienie zarówno prostych jak i wielokolorowych wzorów na większość produktów.

więcej

naszywki haftowane

Naszywki z haftem umożliwiają naniesienie logo w większość miejsc niedostępnych...

więcej

nadruk żelowy

Farba żelowa daje efekt „mokrego wyglądu”. Nadaje połysk elementom zadrukowanym.

więcej

sublimacja

Specjalna technika stosowana jedynie na białym, poliestrowym materiale. Szczególnie polecana...

więcej

termotłoczenie

Sposób zdobienia polaru polegający na jego trwałym sprasowaniu. Dzięki temu wzór jest trójwymiarowy...

więcej

PageLines