kalkomaniaNa­druk wy­ko­ny­wa­ny jest na pro­duk­cie a na­stęp­nie wy­pa­la­ny w tem­pe­ra­tu­rze ok.800°C. Dla zdjęć wska­za­ne jest po­da­nie ko­lo­ry­sty­ki w CMYK, dla po­zo­sta­łych na­dru­ków Pan­to­ne.