haftMe­to­da po­le­ga­ją­ca na wy­szy­wa­niu lo­go­ty­pu na wy­bra­nej po­wierzch­ni tek­styl­nej. Cena zna­ko­wa­nia uza­leż­nio­na jest od licz­by uży­tych szwów i pod­wyż­sza ją zna­ko­wa­nie w ko­lo­rze srebr­nym lub zło­tym. Za­le­ca­ne jest po­da­nie ko­lo­ru nici, któ­re ma­ją zo­stać wy­ko­rzy­sta­ne do zna­ko­wa­nia.