Długopisy reklamowe

Upominek nie musi być oryginalny, żeby sprawić przyjemność obdarowanej osobie. Liczy się drobny gest i to, że gadżet może być przydatny w wielu różnych sytuacjach. Mając tego świadomość, w naszej ofercie udostępniamy atrakcyjne długopisy reklamowe. Ten jeden z najpopularniejszych gadżetów promocyjnych cieszy się niesłabnącą popularnością od wielu lat. Długopisy firmowe z nadrukiem to doskonała propozycja dla właścicieli zarówno małych, prywatnych spółek, jak również dużych przedsiębiorstw. Długopis reklamowy to doskonały element skutecznego marketingu. Tego typu gadżet stanowi stały przekaz reklamowy. Często jest używany nie tylko przez obdarowaną osobę, ale również przez pożyczających ów przedmiot w wielu rozmaitych sytuacjach. Dzięki temu, firmowy nadruk utrwala się w pamięci i Wasze przedsiębiorstwo jest kojarzone z przyjemnym uczuciem. Chcąc zadowolić gusta wszystkich naszych Klientów, udostępniamy wiele atrakcyjnych modeli do wyboru. Oferujemy między innymi wersje metalowe z grawerem dla osób ceniących sobie elegancję lub plastikowe modele z nadrukiem – idealne dla młodszych odbiorców. Dbając o jak najwyższe zadowolenie naszych Klientów, udostępniamy wyłącznie wysokogatunkowe artykuły wykonane przez sprawdzonych, renomowanych producentów. Oferujemy gadżety takich marek, jak: Parker, Balmain, Rotring czy Waterman. Zachęcamy serdecznie do zapoznania się ze wszystkimi naszymi propozycjami. W razie jakichkolwiek wątpliwości, z przyjemnością udzielimy wyczerpujących odpowiedzi.
 

Katalog
VIVAPENS

Ka­ta­log po­dzie­lo­ny na dwie se­rie – Pre­sti­ge oraz Viva. W li­nii Pre­sti­ge znaj­dą Pań­stwo mo­de­le me­ta­lo­we w sze­ro­kiej ga­mie ko­lo­ry­stycz­nej. Viva ofe­ru­je na­to­miast cie­ka­we wzor­nic­two mo­de­li pla­sti­ko­wych. Po­szcze­gól­ne wzo­ry moż­na łą­czyć, two­rząc ze­sta­wy pi­śmien­ni­cze!

 

Katalog
PARKER

Mar­ka Par­ker mó­wi chy­ba sama za sie­bie. Li­nia o ugrun­to­wa­nej już po­zy­cji na ryn­ku od­da­je do dys­ko­zy­cji pió­ra kul­ko­we, wiecz­ne, dłu­go­pi­sy, ołów­ki i ca­łe ze­sta­wy w naj­wyż­szej ja­ko­ści. Ide­al­na dla osób ce­nią­cych kla­sy­kę ar­ty­ku­łów pi­śmien­ni­czych.

 

Katalog
RORTING

Ele­ganc­ka se­ria przy­bo­rów do pi­sa­nia wy­zna­cza­ją­ca tren­dy obo­wią­zu­ją­ce w świe­cie biz­ne­su. Oprócz kla­sycz­nej li­nii ar­ty­ku­łów pi­śmien­ni­czych znaj­dą tu Pań­stwo dłu­go­pi­sy tech­nicz­ne oraz ołów­ki me­cha­nicz­ne – wszyst­ko wy­ko­na­ne z dba­ło­ścią o naj­mniej­sze szcze­gó­ły.

 

Katalog WATERMAN

Wy­ra­fino­wa­na pro­po­zy­cja dla wszyst­kich, któ­rzy po­szu­ku­ją eks­klu­zyw­nych po­da­run­ków dla klu­czo­wych kon­tra­hen­tów. Pa­ry­ska mar­ka Wa­ter­man pro­po­nu­je luk­su­so­wą li­nię piór i dłu­go­pi­sów opar­tą na ory­gi­nal­nym wzor­nic­twie, cią­głych in­no­wa­cjach i naj­wyż­szej ja­ko­ści.

 
PageLines