Strony internetowe,
reklama internetowa

Obec­nie pa­nu­je za­sa­da nie ma Cię w sie­ci nie ist­nie­jesz – czy­li po­sia­da­nie wła­snej stro­ny to pod­sta­wa biz­ne­su. Stro­ny in­ter­ne­to­we po­ma­ga­ją w dzia­ła­niach mar­ke­tin­go­wych po­przez pro­mo­wa­nie pro­duk­tów, ma­rek w sie­ci. Za­chę­ca­ją­ca kre­acja, uni­kal­ne tre­ści, zgod­ność z stan­dar­da­mi to wszyst­ko cze­go Twój biz­nes po­trze­bu­je aby za­ist­nieć w sie­ci.. Na­sza fir­ma spe­cja­li­zu­je się w two­rze­niu wi­ze­run­ku w sie­ci, dzię­ki wie­lo­let­nie­mu do­świad­cze­niu mo­że­my z ła­two­ścią okre­ślić cze­go po­trze­bu­jesz aby od­nieść suk­ces.

 

PopThumb 1

PopThumb 2

PopThumb 3

PopThumb 4

PopThumb 5

PopThumb 6

Rodzaje stron internetowych

wizytówka Internetowa

Wizytówka internetowa jest najmniej rozbudowaną wersją strony internetowej....

strony firmowe

Foldery, katalogi czy inaczej strony firmowe mają za zadanie przede wszystkim przedstawienie...

sklepy internetowe

są to serwisy dające możliwość sprzedaży i kupna poprzez Internet. Stanowią one wygodny...

blog

Rodzaj strony internetowej, na której autor umieszcza datowane wpisy, wyświetlane kolejno....

forum dyskusyjne

Forma grup dyskusyjnych, która służy do wymiany informacji
i poglądów między osobami...
 

W związ­ku z fak­tem, iż wie­le dzi­siej­szych urzą­dzeń mo­bil­nych tj mię­dzy in­ny­mi ta­ble­ty, smart­fo­ny itp. umoż­li­wia­ją nam oglą­da­nie tre­ści stron In­ter­ne­to­wych za­ista­nia­ła po­trze­ba do­sto­so­wa­nia gra­fi­ki stron In­ter­ne­to­wych do wy­mo­gów ww urzą­dzeń. I tak po­wsta­ło po­ję­cie two­rze­nia stron re­spon­syw­nych. Stro­na in­ter­ne­to­wa zbu­do­wa­na re­spon­syw­nie do­sto­so­wu­ją się do roz­dziel­czo­ści urzą­dze­nia na ja­kim jest oglą­da­na. Pod­czas wczy­ty­wa­nia stro­ny lub zmia­ny jej roz­dziel­czo­ści stro­na re­spon­syw­na spraw­dza ak­tu­al­ną roz­dziel­czość i do­sto­so­wu­je się do niej po­przez wczy­ty­wa­nie od­po­wied­nich wer­sji gra­fik oraz in­nych ele­men­tów.

 

Internet jako medium reklamowe daje również wiele różnych możliwości, które pozwalają na prezentację firmy i promocję jej działalności w internecie, należą do nich między innymi:

e-baner

Wizytówka internetowa jest najmniej rozbudowaną wersją strony internetowej....

e-billboard

Foldery, katalogi czy inaczej strony firmowe mają za zadanie przede wszystkim przedstawienie...

e-rectangle

Jest to reklama zajmująca centralne miejsce na stronie internetowej. Najczęściej umieszczana...

e-skycrapper

Skycrapper jest kolejną odmianą standardowego banera. Charakteryzuje się pionową....

pływająca reklama (Floatig AD)

Reklama ta przyjmuje format, który porusza sie po ekranie...

watermark

Reklama ta nazywana jest również tapetą. Watermark tworzy tło serwisu, w które odwiedzając...

POP UP/ POP UNDER

Ta reklama przyjmuje formę nowego okna przeglądarki, które pojawia się nad obecnie...

reklama video

W tej dziedzinie skorzystać można z kilkunastu formatów reklam, od pełnoekranowych spotów...

mailing

Email marketing opiera się na wiadomościach wysyłanych są do bazy klientów, którzy...

Fanpage

Fanpage to profil wykorzystujący social media, który oparty jest na portalach społecznościowych...