stoiska firmowe

Zachęcamy do skorzystania z kompleksowej usługi projektowania i realizacji firmowych stoisk targowych, stoisk konferencyjnyach oraz zabudowy w centrach handlowych. W oparciu o Państwa wytyczne, przygotujemy projekt w pełni dostosowany do Państwa potrzeb, zawierający zarówno specyfikację techniczną jak i wizualizacje 3D. Zapewniamy transport i montaż stoiska na terenie całego kraju. Oferujemy również tworzenie wizerunku dla sieci wysp handlowych.


W na­szej ofer­cie:

  • pro­jek­to­wa­nie sto­isk tar­go­wych
  • wi­zu­ali­za­cje 3D pro­jek­tów sto­isk tar­go­wych
  • bu­do­wa sto­isk tar­go­wych oraz za­bu­do­wy w cen­trach han­dlo­wych,
  • no­wo­cze­sne sys­te­my wy­sta­wien­ni­cze,
  • pro­jek­to­wa­nie oraz druk wy­so­kiej ja­ko­ści ma­te­ria­łów po­li­gra­ficz­nych,
  • dzia­ła­nia to­wa­rzy­szą­ce (np. ho­stes­sy, ani­ma­to­rzy, tłu­ma­cze)
 

system
OCTA

Sta­ran­ne wzor­nic­two i prak­tycz­na kon­struk­cja. Sys­tem ofe­ro­wa­ny w czte­rech pod­sta­wo­wych wa­rian­tach o róż­nej po­wierzch­ni wy­sta­wien­ni­czej. Mon­taż sys­te­mu jest bar­dzo ła­twy i szyb­ki, a raz za­ku­pio­ny sys­tem wy­ko­rzy­sty­wa­ny mo­że być nie­skoń­cze­nie wie­le razy. Kon­struk­cja alu­mi­nio­wa i wszyst­kie wy­ma­ga­ne ak­ce­so­ria za­mknię­te są w spe­cjal­nych funk­cjo­nal­nych skrzy­niach miesz­czą­cych się bez tru­du w oso­bo­wym sa­mo­cho­dzie typu kom­bi.

 

system
MAXIMA

Sys­tem ide­al­ny do no­wo­cze­snej za­bu­do­wy więk­szych po­wierzch­ni tar­go­wych jak i do sta­cjo­nar­ne­go wy­stro­ju wnętrz np. w sa­lo­nach sa­mo­cho­do­wych, na lot­ni­skach i w ob­jek­tach o po­dob­nym cha­rak­te­rze.
Ma­xi­ma to sys­tem efek­tow­nych dźwi­ga­rów mon­to­wa­nych na okrą­głych lub kwa­dra­to­wych słu­pach za po­mo­cą spe­cjal­nych gło­wic, bez uży­cia na­rzę­dzi po­przez ręcz­ne do­krę­ce­nie śrub mo­tyl­ko­wych.

 

system
MODERN

MO­DERN to pro­po­zy­cja dla firm po­szu­ku­ją­cych roz­wią­zań da­ją­cych się do­pa­so­wać do zmien­nych po­wierzch­ni wy­sta­wien­ni­czych, a jed­no­cze­śnie efek­tow­nych i speł­nia­ją­cych pod­sta­wo­we wy­ma­ga­nia eks­po­zy­cyj­ne. Kon­struk­cje two­rzo­ne są za po­mo­cą ele­ganc­kich pro­fi­li alu­mi­nio­wych, któ­re moż­na wy­ko­rzy­stać do bu­do­wy pro­stych lub łu­ko­wych ścian oraz mo­stów. Efekt do­peł­nia wiel­ko­for­ma­to­wa gra­fi­ka mo­co­wa­na do kon­struk­cji za po­mo­cą taśm ma­gne­tycz­nych, dzię­ki cze­mu jej mon­taż trwa tyl­ko chwi­lę. Na ścia­nach moż­na mon­to­wać te­le­wi­zo­ry pla­zmo­we, rzut­ni­ki i pro­jek­to­ry. MO­DERN to no­wo­cze­sność for­my i kom­fort użyt­ko­wa­nia.

 

projekty niestandardowe

Sta­ran­ne wzor­nic­two i prak­tycz­na kon­struk­cja. Sys­tem ofe­ro­wa­ny w czte­rech pod­sta­wo­wych wa­rian­tach o róż­nej po­wierzch­ni wy­sta­wien­ni­czej. Mon­taż sys­te­mu jest bar­dzo ła­twy i szyb­ki, a raz za­ku­pio­ny sys­tem wy­ko­rzy­sty­wa­ny mo­że być nie­skoń­cze­nie wie­le razy. Kon­struk­cja alu­mi­nio­wa i wszyst­kie wy­ma­ga­ne ak­ce­so­ria za­mknię­te są w spe­cjal­nych funk­cjo­nal­nych skrzy­niach miesz­czą­cych się bez tru­du w oso­bo­wym sa­mo­cho­dzie typu kom­bi.