Długopisy reklamowe

Dłu­go­pi­sy re­kla­mo­we wpi­sa­ły się już na sta­łe w ka­non pod­sta­wo­wych ga­dże­taów pro­mo­cyj­nych fir­my. Każ­dy sku­tecz­ny mar­ke­tin­go­wiec zda­je so­bie spra­wę, że ar­ty­ku­ły pi­śmien­ni­cze za­pew­nia­ją sta­ły prze­kaz re­kla­mo­wy, gdyż nie­jed­no­krot­nie wę­dru­ją „z rę­ki do rę­ki”” przez co ko­lej­ne oso­by ma­ją kon­takt wzro­ko­wy z utrwa­lo­nym na dłu­go­pi­sie lo­go­ty­pem.
Do­stęp­ność mo­de­li jest tak róż­no­rod­na jak gu­sta na­szych Klien­tów. Swo­je ulu­bio­ne wzo­ry znaj­dą u nas za­rów­no fani dłu­go­pi­sów me­ta­lo­wych z gra­we­rem, jak rów­nież zwo­len­ni­cy dłu­go­pi­sów pla­sti­ko­wych z na­dru­kiem. Włą­cze­nie do ofer­ty lini eks­klu­zyw­nych ar­ty­ku­łów pi­śmien­ni­czych ta­kich jak Par­ker, Wa­ter­man, Ro­tring czy pa­ry­skiej mar­ki Bal­ma­in spra­wi­ło, że je­ste­śmy w sta­nie speł­nić wy­ma­ga­nia na­wet naj­bar­dziej wy­ma­ga­ją­cych ko­ne­se­rów pió­ri dłu­go­pi­sów!

 

Katalog MILLENIUM

vivapensbaner

Tu­taj znaj­dą Pań­stwo me­ta­lo­we ar­ty­ku­ły pi­śmien­ni­cze de­dy­ko­wa­ne pod gra­wer. Mię­dzy in­ny­mi znaj­du­je się tu je­den z mo­de­li cie­szą­cy się obec­nie na ryn­ku naj­więk­szą po­pu­lar­no­ścią – bar­dzo atrak­cyj­ny ce­no­wo dłu­go­pis CO­SMO. Po­nad­to ofer­ta za­wie­ra w so­bie pió­ra, opa­ko­wa­nia jed­nost­ko­we i ze­sta­wy pi­śmien­ni­cze.

 

Katalog VIVAPENS

vivapensbaner

Ka­ta­log po­dzie­lo­ny na dwie se­rie – Pre­sti­ge oraz Viva. W li­nii Pre­sti­ge znaj­dą Pań­stwo mo­de­le me­ta­lo­we w sze­ro­kiej ga­mie ko­lo­ry­stycz­nej. Viva ofe­ru­je na­to­miast cie­ka­we wzor­nic­two mo­de­li pla­sti­ko­wych. Po­szcze­gól­ne wzo­ry moż­na łą­czyć, two­rząc ze­sta­wy pi­śmien­ni­cze!

 

Katalog PRIMGIFTS

primgifts

Drugiego, tak bogatego zbioru artykułów piśmienniczych, nie sposób znaleźć. Bardzo duży wachlarz możliwości w zakresie długopisów, ołówków i piór w połączeniu z świetną relacją ceny do jakości produktu zaowocował katalogiem, w którym każdy znajdzie coś dla siebie!

 

Katalog PARKER

parker

Mar­ka Par­ker mó­wi chy­ba sama za sie­bie. Li­nia o ugrun­to­wa­nej już po­zy­cji na ryn­ku od­da­je do dys­ko­zy­cji pió­ra kul­ko­we, wiecz­ne, dłu­go­pi­sy, ołów­ki i ca­łe ze­sta­wy w naj­wyż­szej ja­ko­ści. Ide­al­na dla osób ce­nią­cych kla­sy­kę ar­ty­ku­łów pi­śmien­ni­czych.

 

Katalog VIVAPENS

rotring

Ele­ganc­ka se­ria przy­bo­rów do pi­sa­nia wy­zna­cza­ją­ca tren­dy obo­wią­zu­ją­ce w świe­cie biz­ne­su. Oprócz kla­sycz­nej li­nii ar­ty­ku­łów pi­śmien­ni­czych znaj­dą tu Pań­stwo dłu­go­pi­sy tech­nicz­ne oraz ołów­ki me­cha­nicz­ne – wszyst­ko wy­ko­na­ne z dba­ło­ścią o naj­mniej­sze szcze­gó­ły.

 

Katalog PRIMGIFTS

waterman

Drugiego, tak bogatego zbioru artykułów piśmienniczych, nie sposób znaleźć. Bardzo duży wachlarz możliwości w zakresie długopisów, ołówków i piór w połączeniu z świetną relacją ceny do jakości produktu zaowocował katalogiem, w którym każdy znajdzie coś dla siebie!

 

Techniki znakowania artykułów piśmienniczych

Klien­tom za­in­te­re­so­wa­nym mo­de­la­mi me­ta­lo­wy­mi zde­cy­do­wa­nie po­le­ca­my gra­wer, zwo­len­ni­ków ar­ty­ku­łów pla­sti­ko­wych pro­po­nu­je­my na­druk. Na­dru­ki wy­ko­nu­je­my róż­ny­mi tech­ni­ka­mi, za­leż­ny­mi od wiel­ko­ści zna­ko­wa­nia i miej­sca na­dru­ku. Naj­le­piej za­tem po­de­słać nam logo, a nasi do­świad­cze­ni han­dlow­cy sami za­pro­po­nu­ją naj­lep­szą me­to­dę bran­din­gu – tam­po­druk, si­to­druk, owij­kę lub na­klej­ka epok­sy­do­wą. Tech­ni­kę zna­ko­wa­nia wy­zna­cza rów­nież okre­ślo­ny mo­del ar­ty­ku­łu pi­śmien­ni­cze­go.

sitodruk

Me­to­da zna­ko­wa­nia de­dy­ko­wa­na wy­łącz­nie do ga­dże­tów o po­wierzch­ni pła­skiej.

więcej

tampondruk

Pro­jekt umiesz­cza się na kli­szy, z któ­rej po­tem prze­no­szo­ny jest za po­mo­cą stem­pla...

więcej

laser

Pro­jekt wy­pa­la­ny jest na przed­mio­cie wy­ko­na­nym z me­ta­lu, drew­na, skó­ry lub szkła.

więcej

naklejka epoksydowa

Me­to­da w któ­rej na na­klej­kę z pro­jek­tem na­kła­da się „kro­plę”” epok­sy­do­wą two­rzą­cą...

więcej

owijka

Zdo­bie­nie dłu­go­pi­sów z wy­ko­rzy­sta­niem owij­ki daje moż­li­wość peł­ne­go wy­ko­rzy­sta­nia...

więcej