Długopisy reklamowe

Upominek nie musi być oryginalny, żeby sprawić przyjemność obdarowanej osobie. Liczy się drobny gest i to, że gadżet może być przydatny w wielu różnych sytuacjach.

Mając tego świadomość, w naszej ofercie udostępniamy atrakcyjne długopisy reklamowe. Ten jeden z najpopularniejszych gadżetów promocyjnych cieszy się niesłabnącą popularnością od wielu lat.

Długopisy firmowe z nadrukiem to doskonała propozycja dla właścicieli zarówno małych, prywatnych spółek, jak również dużych przedsiębiorstw. Długopis reklamowy to doskonały element skutecznego marketingu. Tego typu gadżet stanowi stały przekaz reklamowy. Często jest używany nie tylko przez obdarowaną osobę, ale również przez pożyczających ów przedmiot w wielu rozmaitych sytuacjach.

Dzięki temu, firmowy nadruk utrwala się w pamięci i Wasze przedsiębiorstwo jest kojarzone z przyjemnym uczuciem.

Chcąc zadowolić gusta wszystkich naszych Klientów, udostępniamy wiele atrakcyjnych modeli do wyboru. Oferujemy między innymi wersje metalowe z grawerem dla osób ceniących sobie elegancję lub plastikowe modele z nadrukiem – idealne dla młodszych odbiorców.

Dbając o jak najwyższe zadowolenie naszych Klientów, udostępniamy wyłącznie wysokogatunkowe artykuły wykonane przez sprawdzonych, renomowanych producentów. Oferujemy gadżety takich marek, jak: Parker, Balmain, Rotring czy Waterman.

Zachęcamy serdecznie do zapoznania się ze wszystkimi naszymi propozycjami. W razie jakichkolwiek wątpliwości, z przyjemnością udzielimy wyczerpujących odpowiedzi.

 

Katalog MILLENIUM

vivapensbaner

Tu­taj znaj­dą Pań­stwo me­ta­lo­we ar­ty­ku­ły pi­śmien­ni­cze de­dy­ko­wa­ne pod gra­wer. Mię­dzy in­ny­mi znaj­du­je się tu je­den z mo­de­li cie­szą­cy się obec­nie na ryn­ku naj­więk­szą po­pu­lar­no­ścią – bar­dzo atrak­cyj­ny ce­no­wo dłu­go­pis CO­SMO. Po­nad­to ofer­ta za­wie­ra w so­bie pió­ra, opa­ko­wa­nia jed­nost­ko­we i ze­sta­wy pi­śmien­ni­cze.

 

Katalog VIVAPENS

vivapensbaner

Ka­ta­log po­dzie­lo­ny na dwie se­rie – Pre­sti­ge oraz Viva. W li­nii Pre­sti­ge znaj­dą Pań­stwo mo­de­le me­ta­lo­we w sze­ro­kiej ga­mie ko­lo­ry­stycz­nej. Viva ofe­ru­je na­to­miast cie­ka­we wzor­nic­two mo­de­li pla­sti­ko­wych. Po­szcze­gól­ne wzo­ry moż­na łą­czyć, two­rząc ze­sta­wy pi­śmien­ni­cze!

 

Katalog PRIMGIFTS

primgifts

Drugiego, tak bogatego zbioru artykułów piśmienniczych, nie sposób znaleźć. Bardzo duży wachlarz możliwości w zakresie długopisów, ołówków i piór w połączeniu z świetną relacją ceny do jakości produktu zaowocował katalogiem, w którym każdy znajdzie coś dla siebie!

 

Katalog PARKER

parker

Mar­ka Par­ker mó­wi chy­ba sama za sie­bie. Li­nia o ugrun­to­wa­nej już po­zy­cji na ryn­ku od­da­je do dys­ko­zy­cji pió­ra kul­ko­we, wiecz­ne, dłu­go­pi­sy, ołów­ki i ca­łe ze­sta­wy w naj­wyż­szej ja­ko­ści. Ide­al­na dla osób ce­nią­cych kla­sy­kę ar­ty­ku­łów pi­śmien­ni­czych.

 

Katalog VIVAPENS

rotring

Ele­ganc­ka se­ria przy­bo­rów do pi­sa­nia wy­zna­cza­ją­ca tren­dy obo­wią­zu­ją­ce w świe­cie biz­ne­su. Oprócz kla­sycz­nej li­nii ar­ty­ku­łów pi­śmien­ni­czych znaj­dą tu Pań­stwo dłu­go­pi­sy tech­nicz­ne oraz ołów­ki me­cha­nicz­ne – wszyst­ko wy­ko­na­ne z dba­ło­ścią o naj­mniej­sze szcze­gó­ły.

 

Katalog PRIMGIFTS

waterman

Drugiego, tak bogatego zbioru artykułów piśmienniczych, nie sposób znaleźć. Bardzo duży wachlarz możliwości w zakresie długopisów, ołówków i piór w połączeniu z świetną relacją ceny do jakości produktu zaowocował katalogiem, w którym każdy znajdzie coś dla siebie!

 

Techniki znakowania artykułów piśmienniczych

Klien­tom za­in­te­re­so­wa­nym mo­de­la­mi me­ta­lo­wy­mi zde­cy­do­wa­nie po­le­ca­my gra­wer, zwo­len­ni­ków ar­ty­ku­łów pla­sti­ko­wych pro­po­nu­je­my na­druk. Na­dru­ki wy­ko­nu­je­my róż­ny­mi tech­ni­ka­mi, za­leż­ny­mi od wiel­ko­ści zna­ko­wa­nia i miej­sca na­dru­ku. Naj­le­piej za­tem po­de­słać nam logo, a nasi do­świad­cze­ni han­dlow­cy sami za­pro­po­nu­ją naj­lep­szą me­to­dę bran­din­gu – tam­po­druk, si­to­druk, owij­kę lub na­klej­ka epok­sy­do­wą. Tech­ni­kę zna­ko­wa­nia wy­zna­cza rów­nież okre­ślo­ny mo­del ar­ty­ku­łu pi­śmien­ni­cze­go.

sitodruk

Me­to­da zna­ko­wa­nia de­dy­ko­wa­na wy­łącz­nie do ga­dże­tów o po­wierzch­ni pła­skiej.

więcej

tampondruk

Pro­jekt umiesz­cza się na kli­szy, z któ­rej po­tem prze­no­szo­ny jest za po­mo­cą stem­pla...

więcej

laser

Pro­jekt wy­pa­la­ny jest na przed­mio­cie wy­ko­na­nym z me­ta­lu, drew­na, skó­ry lub szkła.

więcej

naklejka epoksydowa

Me­to­da w któ­rej na na­klej­kę z pro­jek­tem na­kła­da się „kro­plę”” epok­sy­do­wą two­rzą­cą...

więcej

owijka

Zdo­bie­nie dłu­go­pi­sów z wy­ko­rzy­sta­niem owij­ki daje moż­li­wość peł­ne­go wy­ko­rzy­sta­nia...

więcej